GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatste update: 09/08/2021

1. Algemeen

Deze website gaat uit van de deelnemende Mazda-Verdelers, die voertuigen adverteren op deze website, zijnde:

Mazda Plessers nv
Astridlaan 274
3900 Pelt
0442.583.680

Mazda De Roover en Zonen
Tiensesteenweg 374
3000 Leuven
0426.203.350

Decocars
Brugsesteenweg 352
8520 Kuurne
0479.114.672

MX Motors Aalst
Ninovesteenweg 216
9320 Aalst
0832.830.419

MX Motors Dilbeek
Brusselstraat 555
1700 Dilbeek
0832.830.419

(hierna de “Deelnemende Verdelers”).

Voor alle duidelijkheid, deze website gaat dus niet uit van Mazda Motor Belux (of van de Erkende Mazda Verdelers die niet vermeld zijn als Deelnemende Verdeler). Zodoende kan Mazda Motor Belux niet worden aangesproken door de bezoeker m.b.t. eender welk aspect van de website of de daaronder aangeboden producten of diensten.

Het gebruik van deze website wordt geregeld door en is onderhevig aan onderstaande gebruiksvoorwaarden (hierna: de Gebruiksvoorwaarden) https://www.mazdastore.be/algemene-voorwaarden/. Door gebruik te maken van de website erkent de bezoeker de Gebruiksvoorwaarden te hebben doorgenomen, begrepen en onvoorwaarderlijk te aanvaarden.


2. Inhoud van de website

Op deze website wordt een digitale showroom gecreërd ter promotie van Mazda-voertuigen die in principe beschikbaar zijn bij verschillende Deelnemende Verdelers.

Wanneer er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen concreet aanbod voor de verkoop, levering of financiering van dat product of die dienst door de Deelnemende Verdelers, die louter een informatief platform aanbieden.

Bij gebruik van de website kan de bezoeker een Deelnemende Verdeler kiezen. Indien de bezoeker dan interesse heeft in een bepaald voertuig en verdere uitleg wenst, dient hij/zij de Deelnemende Verdeler te contacteren, waarna deze desgevallend in contact zal treden met de bezoeker (hetgeen gebeurt los van de website). De op de website afgebeelde voertuigen zijn steeds onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden van de Deelnemende Verdeler en een verkoop komt pas tot stand door ondertekening van de bestelbon/verkoopovereenkomst met de Deelnemende Verdeler. Er wordt dus nooit een verkoop of andere contract tot stand gebracht op/via de website, noch een eenzijdig bindend engagement.

De Deelnemende Verdelers doen steeds hun uiterste best om alle informatie up-to-date te houden, maar informatie kan onjuist of verouderd zijn. De Deelnemende Verdelers kunnen, ongeacht iedere gebeurtenis, niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, de volledigheid, het nut, de betrouwbaarheid of tijdloosheid van informatie gepubliceerd op de website of voor de gevolgen van handelingen of beslissingen genomen op basis van dergelijke informatie.

Wanneer er op de website links worden geplaatst naar een website van derden, vallen deze links buiten de controle, invloed of verantwoordelijkheid van de Deelnemende Verdelers. Deelnemende Verdelers zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens of de beveiling in het algemeen van gegevens van andere websites of bedrijven die deze beheren. Bezoekers worden aangeraden om de gebruiksvoorwaarden/privacy policy van dergelijke andere website te lezen.


3. Informatie m.b.t. financiering (indien van toepassing)

De Deelnemende Verdeler (handelend als kredietbemiddelaar van Alpha Credit nv ….) kan op de website een financiering simulatie geven, zijnde momenteel (lening op afbetaling met of zonder voorschot).

Indien van toepassing, zullen financieringscontracten worden verstrekt door Alpha Credit nv onder de handelsbenaming Alpha Credit, met statutaire zetel in Brussel onder het ondernemingsnummer 0445.781.316. Elk financieringscontract is onderworpen aan diens algemene voorwaarden.

De eventuele financiering simulatie die de bezoeker op de website kan zien, is een eenvoudige simulatie zonder contractueel karakter en vormt geen aanbod van financiering. De vermelde bedragen zijn schattingen, gebaseerd op de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de simulatie en zullen wellicht variëren op het moment van indiening van een effectieve financieringsaanvraag. De Deelnemende Verdeler zal desgevallend contact met de bezoeker opnemen om een financieringsaanvraag voor te bereiden (hetgeen altijd los van de website gebeurt), op basis van de volledige informatie die wordt gevraagd voor de voorbereiding van het financieringsdossier. Voor het invullen van de financieringsaanvraag moet de bezoeker zich begeven naar de Deelnemende Verdeler ter plaatse. Financieringsaanvragen zijn onderhevig aan goedkeuring door de geselecteerde financiële verstrekkers.

Indien de pre-contractuele procedure is gevolgd en de financieringsaanvraag wordt aanvaardt (hetgeen enkel kan gebeuren buiten de website), dan moet de bezoeker een contract aangaan met de betreffende financieringsverstrekker (buiten de website). Zorg ervoor dat u als bezoeker het contract zorgvuldig leest, aangezien u verantwoordelijk bent voor het naleven van de voorwaarden die erin staan, in het bijzonder bent u verantwoordelijk voor alle maandelijkse aflossingen. Het bedrag van de te betalen maandelijkse aflossingen wordt bepaald in het financieringscontract. Alle bedragen die u verschuldigd bent op grond van een financieringscontract zijn contactueel bindend en moeten worden terugbetaald. U moet ervoor zorgen dat u in staat bent om alle bedragen terug te betalen voordat u de financieringsovereenkomst aangaat.


4. Gebruik van de website

De bezoeker gaat ermee akkoord deze website te gebruiken zoals toegestaan door de toepasselijke en geldende wet en regelgeving. Meer specifiek gaat de bezoeker ermee akkoord om niet opzettelijk en niet zonder toestemming het computersysteem, het netwerk, de software, het programma, de documentatie of de gegevens in deze website, behorende tot de Deelnemende Verdelers, hun opdrachtgevers of partners, te wijzigen, beschadigen of vernietigen.

De bezoeker gaat er bovendien mee akkoord om deze website niet te gebruiken om bij wet verboden zaken of activiteiten te verrichten of proberen te verrichten noch aan te sporen tot de uitvoering van een bij wet verboden activiteit. Elke handeling van de bezoeker die ertoe leidt dat de toegang tot deze website onmogelijk wordt, wordt beschouwd als ongeoorloofd gebruik.


5.Uitsluiting van aansprakelijkheid van Deelnemende Verdelers

De Deelnemende Verdelers kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving deze Gebruiksvoorwaarden en alle informatie op de website wijzigen. Hoewel de nodige beveiligingen zijn ingebouwd, is elke aansprakelijkheid van de Deelnemende Verdelers voor schade of verstoring van de functionaliteiten van de website door virussen e.d. uitgesloten. De Deelnemende Verdelers zijn dus niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het downloaden, installeren, opslaan of gebruiken van downloads of inhoud van de website.

In geen geval zullen de Deelnemende Verdelers, hun opdrachtgevers of partners vermeld op de website, voor zover wettelijk toegestaan, aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: incidentele schade en gevolgschade, winstderving, of schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om de website te gebruiken, ongeacht of Deelnemende Verdelers op de hoogte is van dergelijke schade.


6. Intellectuele eigendomsrechten

De website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische componenten, de presentatie, de namen, de tekens, de logo's, de software en elk ander element dat in de website wordt opgenomen, zijn de intellectuele eigendom van Deelnemende Verdelers of hun partners. De Deelnemende Verdelers laten u toe deze inhoud te lezen en te downloaden, enkel en alleen voor uw individuele, private en niet-commerciële behoeften, tenzij anders aangegeven. De bezoeker gaat ermee akkoord om geen enkel deel van deze website met de bijhorende inhoud te gebruiken, noch te vermenigvuldigen, noch te kopiëren en te verspreiden, noch als basis te gebruiken voor afgeleide werken, noch enige andere actie te ondernemen die de intellectuele eigendomsrechten van de Deelnemende Verdelers of hun partners kan schenden. Elke reproductie of publieke communicatie van de website, met inbegrip van de bovenvermelde elementen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Deelnemende Verdelers en de relevante partners.


7. Onafdwingbaarheid

Indien bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig worden bevonden, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling.


8. Andere voorwaarden

Houd er rekening mee dat uw gebruik van de website ook onderhevig is aan het volgende:

- ons gegevensbescherming- en privacybeleid, dat te vinden is op https://www.mazdastore.be/privacy/, en waarin wordt uiteengezet hoe we alle informatie gebruiken die u ons verstrekt tijdens het gebruik van de website;

- ons cookiebeleid, dat te vinden is op https://www.mazdastore.be/cookies/ en waarin wordt uiteengezet hoe cookies, web beacons en vergelijkbare technologieën door ons worden gebruikt terwijl u de website gebruikt.


9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De relatie tussen de bezoeker en Deelnemende Verdelers, alsook deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting die hieruit zou voortvloeien tussen de bezoeker en Deelnemende Verdeler(s) behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

BEKIJK ONZE VOLLEDIGE VOORRAAD

Kwalitatieve wagens aan de beste prijzen.

UW AUTO INRUILEN VOOR EEN NIEUWE?

Krijg de juiste prijs voor uw wagen.