VERSIE DD. 25/10/2021

 

PRIVACY POLICY M.B.T. HET ALGEMEEN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS OP DE WEBSITE

Informatie over gegevensbescherming in verband met onze verwerking op grond van artikel 13, 14 en 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens 

M.b.t. het algemeen gebruik van persoonsgegevens op de website https://www.mazdastore.be (“Website”) zijn alle Erkende Mazda Verdelers die deelnemen aan de Website (“wij”, “ons”, “Verdelers”) gezamenlijk de Verwerkingsverantwoordelijke. 

2. Welke gegevens worden er verwerkt

Door uw gebruik van de Website en uw specifiek verzoek (vb. aanvraag van een offerte, proefrit of overname prijs inschatting, aankoop van een voertuig, etc.) worden de volgende gegevens verwerkt:

- Identificatatiegegevens: naam, voornaam, email adres, telefoonnumer, adres, IP adres

- Voertuiggegevens: gegevens van het voertuig waarop uw verzoek betrekking heeft

3. Doel van en rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens

Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens van u wanneer u de Website gebruikt. Deze Privacy Verklaring is louter van toepassing in die context. 

Indien u via de Website een specifiek verzoek indient bij (vb. aanvraag van een offerte, proefrit of overname prijs inschatting, aankoop van een voertuig, etc.) dan worden uw gegevens automatisch overgemaakt aan slechts één specifieke deelnemende Erkende Mazda Verdeler (volgens uw keuze in het contactformulier of de aanbieder van het relevante voertuig). De daarop volgende verwerking in het kader van zulk specifiek verzoek kadert niet in deze Privacy Policy en wordt geregeld door de eigen Privacy Policy van die specifieke deelnemende Erkende Mazda Verdeler. Wij raden u aan om de Privacy Policy van de betrokken Erkende Mazda Verdeler te raadplegen. Indien u daar meer informatie over wenst kan u ons daarvoor contacteren.

3.1 Verwerking op grond van uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1 onder b AVG).

Wij verzorgen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan één specifieke deelnemende Erkende Mazda Verdeler (volgens uw keuze in het contactformulier of de aanbieder van het relevante voertuig) om gevolg te geven aan uw verzoek  en de betrokken Erkende Mazda Verdeler de gelegenheid te geven op uw verzoek te reageren.

3.2 Verwerking in het kader van de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden (artikel 6, lid 1 onder f AVG)

Wij verwerken uw gegevens -voor zover dit noodzakelijk is- ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden, met name voor de volgende doeleinden:

- doorlopende ontwikkeling van diensten en producten en bestaande systemen en processen;

- statistische evaluaties of marktanalyses;

- benchmarking;

- instellen van rechtsverorderingen of het voeren van verweer bij juridische geschillen die niet rechtstreeks zijn toe te schrijven aan de contractuele relatie;

- het voorkomen en onderzoeken van misdrijven, anders dan voor het exclusief naleven van wettelijke voorschriften;

- intern en extern onderzoek, veiligheidsanalyses;

- beantwoorden van vragen en/of aanvragen voor diensten door klanten en/of potentiële klanten via telefoon, evenals het verstrekken van dergelijke gevraagde. 

3.3 Verwerking teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6, lid 1 onder c AVG) of in het algemeen belang (artikel 6, lid 1 onder e AVG)

Er rust op ons, en op het bedrijfsleven in het algemeen, een groot aantal verplichtingen. Dit betreft in de eerste plaats wettelijke verplichtingen (bijv. op basis van handels- en belastingwetgeving), maar ook, waar van toepassing, recht van toezicht en andere door de overheid opgelegde verplichtingen. Doel van de verwerking kan onder andere zijn: het controleren van identiteit en leeftijd, voorkomen van fraude en witwaspraktijken (bijv. vergelijkingen met Europese en internationale antiterrorismelijsten), naleving van de controle- en meldingsplicht op grond van belastingwetgeving en opslag van gegevens ter bescherming en beveiliging van gegevens en voor controles door belastingadviseurs/inspecteurs, belastingdienst en andere overheidsinstellingen. Daarnaast kan het nodig zijn persoonsgegevens bekend te maken in het kader van officiële overheidsmaatregelen/rechterlijke beschikkingen, als onderdeel van bewijsgaring, wethandhaving en strafrechtelijke vervolging of in respons op civielrechtelijke verordeningen.

4. Ontvangers of categorieën ontvangers van uw gegevens

Wij geven geen gegevens van u door aan derden zonder u daarover afzonderlijk in te lichten. Wanneer wij in het kader van de verwerking van een verzoek gebruikmaken van dienstverleners, zijn op uw gegevens de door ons vastgestelde veiligheidsnormen van toepassing om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beschermd. Voor het overige mogen ontvangers de gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze aan hen zijn verstrekt.

Uw gegevens worden uitsluitend extern gedeeld met/doorgegeven aan derden:

  • in die situaties waarin wij verplicht of gerechtigd zijn informatie te verstrekken, gegevens te melden of door te geven (bijv. beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, belastingautoriteiten) teneinde te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of wanneer de doorgifte van gegevens het algemeen belang dient (zie 3.3);
  • voor zover de door ons ingehuurde externe dienstverlener gegevens verwerkt als contractuele verwerker, of partijen bepaalde taken op zich nemen (bijv. externe datacentra, aanbieders van ondersteuning en onderhoud van IT-applicaties, archivering, documentverwerking, …);
  • op grond van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden in het kader van de in 3.2 genoemde doeleinden (bijv. aan overheidsinstanties, advocaten, rechtbanken);

We delen uw persoonsgegevens met onze subcontractant, FUSION IT NV (en diens verbonden vennootschap Expert Network SRL), die de IT-leverancier is van de “Carflow” software modules (deze betreft enkel de verwerker van de persoonsgegevens).

Om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, zorgen wij bij elke doorgifte voor gepaste veiligheidsmaatregelen, conform de markt standaarden.

5. Duur van de opslag van uw gegevens

Wij verwerken en bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor het optimaal gebruik van de Website.

6. Gegevensverwerking in een derde land 

Gegevens kunnen worden doorgegeven aan vestigingen in landen buiten de Europese Economische Ruimte EU/EER (“derde-landen”) wanneer dit nodig is om te voldoen aan een contractuele verplichting jegens u (bijv. als u gevestigd bent in een ander land), of dit wettelijk is voorgeschreven (bijv. meldingsplicht op grond van de belastingwetgeving), dit in ons legitieme belang of dat van een derde is, of u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Uw gegevens kunnen daarnaast worden verwerkt in een derde land, ook in verband met de betrokkenheid van andere dienstverleners in het kader van de verwerking van uw verzoek. 

Indien de Europese Commissie geen besluit heeft genomen ten aanzien van de aanwezigheid van een redelijke mate van bescherming van gegevens in het betreffende land, garanderen wij, door het daartoe afsluiten van overeenkomsten, dat uw rechten en vrijheden in redelijkheid worden beschermd en gegarandeerd conform de Europese gegevensbeschermingsverplichtingen.

Als zodanig maken deze derden gebruik van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Op verzoek kunnen wij u hierover nadere informatie verstrekken. 

7. Uw rechten ten aanzien van gegevensbescherming

U kunt, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, uw rechten ten aanzien van gegevensbescherming jegens ons uitoefenen.

  • U hebt het recht op inzage van de door ons over u opgeslagen gegevens, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 AVG.
  • Op uw verzoek worden de door ons over u opgeslagen gegevens, indien deze onjuist of onvolledig zijn, gerectificeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 AVG.
  • Op uw verzoek worden uw gegevens door ons gewist overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 AVG, tenzij dit niet is toegestaan op grond van andere wettelijke voorschriften (bijv. een wettelijke bewaarplicht of indien wij daarbij een zwaarder wegend belang hebben, bijv. ter verdediging van onze belangen en verordeningen.
  • Als u van mening bent dat wij uw rechten of onze plichten niet respecteren, hebt u verder het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG); Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel + 32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35; e-mail: contact@apd-gba.be.

 

Waar mogelijk moeten verzoeken voor het uitoefenen van uw rechten schriftelijk worden ingediend aan het hierboven genoemde adres.

8. Omvang van uw verplichtingen om ons gegevens te verstrekken

U bent uitsluitend verplicht ons die gegevens als voornaam, naam, e-mail adres en/of telefoonnummer en adres te verstrekken die nodig zijn om een (precontractuele) zakelijke relatie met u aan te kunnen gaan en in stand te houden, of voor zover wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verzamelen. Het is gewoonlijk niet mogelijk zonder deze gegevens een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren. Dit kan ook betrekking hebben op gegevens die pas op een later tijdstip voor onze contractuele relatie noodzakelijk zijn. Indien wij u verzoeken, naast of in aanvulling van deze gegevens, andere gegevens met ons te delen, wordt u te allen tijde op het vrijwillige karakter daarvan gewezen.

9. Aanpassing van het Privacy Verklaring

Onze Privacy Verklaring en de informatie met betrekking tot gegevensbescherming en onze gegevensverwerking zijn aan verandering onderhevig. Elke wijziging wordt op deze pagina gepubliceerd. Oudere versies kunnen worden ingezien in een archief.

10. Vragen

Vragen over deze Privacy Policy of de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u richten aan de deelnemende Erkende Mazda Verdeler van uw keuze.BEKIJK ONZE VOLLEDIGE VOORRAAD

Kwalitatieve wagens aan de beste prijzen.

UW AUTO INRUILEN VOOR EEN NIEUWE?

Krijg de juiste prijs voor uw wagen.